tysk flag danish flag US flag uk flag svensk flag fransk flag finsk flag

Salgs- og leveringsbetingelser

terms and conditions

Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser av produkter og/eller tjenester fra Exodraft. Leveringsbetingelsene skal være gjensidig bindende for exodraft og Kjøper, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. exodraft er ikke bundet av vilkår som er fremsatt av Kjøper, og som avviker fra

Leveringsbetingelsene, med mindre slike vilkår er avtalt skriftlig mellom Exodraft og Kjøper.

Tilbud

Ethvert tilbud fra Exodraft er bindende i 30 dager fra tilbudsdato, med mindre annet er uttrykkelig avtale mellom partene.

Ordrer

Avgitte ordrer er først forpliktende for Exodraft når Kjøper har mottatt skriftlig, herunder elektronisk, ordrebekreftelse fra Exodraft.

Priser

Alle priser er eks. mva., offentlige avgifter av enhver art, transport, ekspedisjonsgebyr mv.

Prisene fremgår av Exodrafts til enhver tid gjeldende prisliste eller av fremsendt ordrebekreftelse

Levering og risikoens overgang

Produktene leveres ’Ex Works’, Odense, Danmark.

Forsinkelse

Dersom Exodraft ikke leverer til avtalt tid, kan Kjøper skriftlig kreve levering og fastsette en endelig og rimelig frist
for dette. I tilfelle av vesentlig forsinkelse har Kjøper rett til å heve kjøpet.

Dersom det er avtalt suksessiv levering, har Kjøper imidlertid kun rett til å heve den forsinkede delleveranse. Hvis Kjøper hever avtalen, har Kjøper krav på erstatning fra Exodraft på de merkostnader som Kjøper er blitt påført.

Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaverdien av den forsinkede leveranse. Videre kan Kjøper ikke reise krav mot Exodraft som følge av forsinkelse.

Undersøkelsesplikt

Kjøper har plikt til straks etter mottakelsen å kontrollere de leverte produkter for å sikre seg at disse er mangelfrie og levert kontraktsmessig.

Betaling

Betaling skal skje senest den dato fakturaen angir som siste rettidige betalingsdato. Ved forsinket betaling påløper det renter av forfalte beløp med 1 % per påbegynt måned.

Ansvar for mangler og ansvarsbegrensning

Exodraft er kun ansvarlig for mangler som skyldes feil i materialer eller utførelse, og ikke for mangler som kan henføres til feilaktig behandling, installasjon eller oppbevaring. Det er derfor en betingelse for Exodrafts ansvar at Kjøper har brukt det leverte på forskriftsmessig og forsvarlig måte og i samsvar med Exodrafts eventuelle anvisninger.

Kjøper og bruker henvises til å følge brukerveiledninger, kataloger og brosjyrer som er levert med produktet, eller til selv å innhente fornødne opplysninger om bruksområdet og korrekt anvendelse og løpende vedlikehold av produktet.

Kjøper bærer selv risikoen for om Exodrafts leveranse er egnet til formål som gjelder spesielt for Kjøper. Viser det seg at produktet er beheftet med mangler, har Exodraft rett til å foreta avhjelp eller omlevering etter eget valg.

Kun hvis exodraft ikke innen rimelig tid og med et rimelig antall avhjelpsforsøk er i stand til å foreta avhjelp, feilretting eller tilpassing mv., kan Kjøper kreve erstatning hvis de alminnelige erstatningsbetingelser er oppfylt. Erstatningen begrenses dog til et beløp svarende til kostnadene ved å utbedre mangelen og kan maks. beløpe seg til den avtalte kjøpesum.

Produktansvar og følgeskader/indirekte tap

Exodraft er ikke ansvarlig for skader som er forvoldt av et produkt på fast eiendom eller løsøre, og som inntrer mens produktet er i Kjøpers besittelse.

Exodraft er heller ikke ansvarlig for skader på produkter som er fremstilt
av Kjøper, eller på produkter der produkter fremstilt av Kjøper inngår. I den utstrekning Exodraft skulle bli pålagt produktansvar overfor tredjemann for slike skader, er Kjøper forpliktet til å holde Exodraft skadesløs.

Kjøper er videre forpliktet til å la seg medsaksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler krav reist mot Exodraft på grunnlag av en slik skade.

Exodraft er under ingen omstendigheter ansvarlig for driftstap, tidstap, avansetap eller andre indirekte tap hos Kjøper eller Kjøpers kunder eller andre brukere av Exodrafts produkter.

Kjøper kan ikke kreve erstatning til dekning av de kostnader som nedtaking og gjenmontering av gjenstander eller installasjoner som produktet måtte være installert i, måtte medføre.

Reklamasjoner

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsettes skriftlig til Exodraft uten ugrunnet opphold.

Force majeure

I tilfelle av at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes av begivenheter utenfor Exodrafts kontroll, herunder, men ikke begrenset til, arbeidskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheter eller annen tredjemanns svikt eller lignende, kan Exodraft ansvarsfritt utsette levering eller helt eller delvis annullere
ordren etter eget valg ved meddelelse til Kjøper hurtigst mulig.

Tvister

Enhver tvist som måtte oppstå mellom partene, skal avgjøres ved voldgift, med mindre Exodraft bestemmer at tvisten skal avgjøres ved norske domstoler.